E: info@proctifin.beT: 0032 3 291 52 08

Voor het opmaken van verkoopfacturen zal u rekening moeten houden met volgende verplichte vermeldingen:
 
1. Factuurdatum: de datum waarop de factuur wordt uitgereikt + datum van levering of dienstprestatie of van ontvangst (deel) van de prijs. Er moeten dus 2 data vermeld worden tenzij beide data indentiek zijn.
2. Factuurnummer: de facturen moeten opeenvolgend genummerd worden volgens één of meerdere reeksen. Elk nieuw boekjaar starten met factuurnummer 1. 
3. Identiteit van uw onderneming: zowel de naam of de maatschappelijke benaming als het adres moeten vermeld worden. 
4. BTW-nummer van uw onderneming. ‘BTW: BE 0xxx.xxx.xxx’
5. Bankrekeningnummer van uw onderneming. 
6. Identiteit van de klant: zowel de naam of de maatschappelijke benaming als het adres moeten vermeld worden. 
7. BTW-nummer van de klant (Belgisch of van een andere Europese lidstaat). 
8. Datum van het belastbare feit: dit is de datum waarop de levering van de goederen of dienstverrichting heeft plaatsgevonden.
9. Omschrijving van de handeling: de gebruikelijke benaming van geleverde goederen/diensten, hoeveelheid, voorwerp van diensten. 
10. Voor elk tarief: maatstaf van heffing, eenheidsprijs, eventuele vooruitbetalingskortingen en prijskortingen indien niet in eenheidsprijs. 
11. BTW-tarief en het totale BTW-bedrag in EUR. 
12. Vervaldatum en eventueel verkoopsvoorwaarden.
13. Bij werken in onroerende staat volgende vermelding opnemen: 
‘BTW verlegd' – KB nr. 1 art. 20’. 
14. Bij het opmaken van een creditnota volgende vermelding opnemen:
‘BTW terug te storten aan de staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht’.
15. Bij verkoop van goederen aan een BTW-klant binnen Europa volgende vermelding opnemen:
‘Vrijgestelde intracommunautaire levering' – art. 39 bis W.BTW’
16. Bij levering van diensten aan een BTW-klant binnen Europa volgende vermelding opnemen:
‘Vrijgestelde intracommunautaire dienst' – art. 21, § 2 W.BTW’
 
Mogen wij u verzoeken om volgende documenten in de loop van de eerste week, volgend op elk kwartaal, te bezorgen:
1. Verkoopfacturen
2. Aankoopfacturen 
3. Kasboek
4. Bankafschriften 
5. Aan- en verkoopakten onroerend goed
6. Leningscontracten met bijhorende aflossingstabel
7. Huurcontracten
8. Verzekeringscontracten
9. Aanslagbiljet personenbelasting
10. Aanslagbiljet vennootschapsbelasting
11. BTW-rekeninguittreksel